Skupina ČEZSpolečnost ČEZ, a.s., vyrábí přibližně 75 TWh elektřiny za rok, přičemž více než polovina je založena na jednotkách spalujících uhlí. Cílem skupiny ČEZ je obnova existujících elektráren na bázi uhlí. Jednou z nich je i Elektrárna Ledvice. S jejím ředitelem Jiřím Šináglem jsme hovořili o její modernizaci.

V říjnu 2009 byla zahájena výstavba nového bloku o výkonu 660 MW. V jakém stadiu je nyní tato stavba?

Uvádění do provozu stále probíhá. Jedná se o špičkovou, unikátní technologii. Řada zařízení jsou prototypy. Zejména kotel, turbína a čištění spalin. Proto je třeba vše důkladně a za náročných podmínek odzkoušet. To vyžaduje čas. Součástí ověřování jsou totiž nejrůznější zásahy a změny parametrů testovaných zařízení a další zkoušky po těchto změnách. Nyní jsme již ve stadiu komplexního vyzkoušení a takzvané předcertifikace, tedy zjišťování, jestli nový elektrárenský blok plní požadavky Kodexu přenosové soustavy.

Čím jsou „nové Ledvice“ mezi českými elektrárnami tak výjimečné?

Ojedinělost použité technologie je daná požadavkem na její mimořádnou energetickou účinnost 42,5 procenta. Tlak a teplota přehřáté páry na výstupu z kotle je 600 °C a 27,2 MPa a teplota a tlak přihřáté páry je 610 °C a 4,9 MPa. To přirozeně klade velké nároky na materiály použité na výrobu kotle a všechna použitá zařízení, jako jsou čerpadla, armatury, potrubí a podobně. Uhelný blok, který dosahuje takových parametrů, se nazývá nadkritický. Ve světě je jich v provozu jen několik desítek a v plném provozu nejsou příliš dlouho.

Jaký typ kotle byl instalován do nadkritického elektrárenského bloku v Ledvicích?

Průtlačný kotel je práškový; kolem něj se v kotelně nachází osm kruhově uspořádaných ventilátorových mlýnů, v nichž se mele uhlí na uhelný prášek, který se pak spaluje ve spalovací komoře.

Kromě vysoké účinnosti byly také jedním z hlavních zadání ČEZu při specifikování zařízení environmentální požadavky na nový blok. Podařilo se je splnit?

Klasický uhelný kondenzační blok dosahuje energetické účinnosti 31 – 32 procent. Nadkritický blok, který je zhruba o 10 procent efektivnější, vyrobí stejné množství elektrické energie s menší spotřebou paliva a kromě toho jeho moderní zařízení produkuje menší měrné emise (množství emisí na Nm³ spalin). Proto i vypouštění škodlivých látek do ovzduší je nižší. Nový kotel umožňuje spalování hnědého uhlí s nízkými emisemi NOx a CO (limit je 200 mg/Nm³), SO2 (limit 150 mg/Nm³) a emisí prachu (limit 20 mg/Nm³). Nový nadkritický blok Elektrárny Ledvice bude splňovat požadavky BAT (Best Available Techniques - nejlepší dostupné technologie) zajišťující minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a jeho skutečně vypouštěné množství škodlivin bude pod povolenými limity.

Proč byla nadkritická technologie použita jen v Ledvicích, ačkoli ČEZ modernizoval i své další dvě uhelné elektrárny?

Elektrárny Tušimice a Prunéřov II jsou takzvané retrofity, tedy modernizované elektrárny s účinností 38 procent, jejich životnost je omezená. Elektrárna Ledvice je nová, byla prakticky postavena na zelené louce a předpokládá se, že bude vyrábět elektrickou energii 40 let. Kromě řady jiných důvodů je to dáno především přilehlými zásobami hnědého uhlí. V Ledvicích se spaluje uhlí, které je z dolů Bílina, oproti tomu Tušimice a Průnéřov II mají zásoby z dolu Nástup Tušimice na 25 až 30 let. Ledvice tedy mají uhlí ještě o dalších 10 roků navíc.

Ledvice

Bude Elektrárna Ledvice zajišťovat dodávky tepla pro Teplice a Bílinu i v budoucnu?

Nový nadkritický blok 660 MW je také konstruován na dodávky tepla. Původní uhelné bloky Ledvice II byly odstaveny. Zvažujeme, zda Ledvice III, blok s výkonem 110 MW, který disponuje kotlem s fluidním spalováním, připravíme na retrofit a nevyužít ho i v dalších letech také k výrobě tepla. Jako záložní zdroj tepla máme nedávno dokončenou, novou plynovou kotelnu. V každém případě závazek dodávky tepla do Teplic a Bíliny bude ČEZ respektovat.

Původně měly být „nové Ledvice“ uvedeny do provozu v roce 2012. Proč to zdržení?

Oproti předpokladům máme čtyřleté zpoždění. O dva roky nás zdržely poruchy materiálu určeného pro výparník a přechodník kotle. Jedná se o ocel T 24, jehož dodavatelem bylo konsorcium ALSTOM Power. V době, kdy měla být zahájena výstavba kotle v Ledvicích, na jiných místech v Evropě začaly sváry na kotlech vyrobených z této oceli praskat. Dvacet čtyři měsíců pak trvalo, než se našly vhodné postupy, jak napětí ve svárech uvolnit, aby nedocházelo k jejich porušení. Další dva roky nás zdrželo uvádění do provozu prototypových zařízení, zejména parní turbíny od společnosti Doosan Škoda Power. Při jejím testování se ulomila lopatka na nízkotlakém dílu turbíny a rok trvaly potřebné úpravy rotoru. Podobně to bylo s odsiřovacím zařízením nebo s napájecími čerpadly. Zdržení je daň, kterou jsme museli zaplatit za ladění zcela nových a nevyzkoušených zařízení, v řadě případů od tuzemských dodavatelů. Nicméně ČEZ to nevnímal jenom jako riziko, ale jako příležitost k vývoji a ověření nových technologií. Ledvice jsou v jistém smyslu vizitkou firmy evropského formátu.


Připravil Ivan Jemelka

Reklamní blok

image

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Více informací zdeimage

Informační systém pro správu energetickýc komodit.
Více informací zde

image

SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO PRŮMYSLU A EXPORTU 2018
Více informací zdeimage

17. ročník veletrhu FOR INDUSTRY
Více informací zdeimage

MSV Nitra 2018
Více informací zde