Skupina ČEZElektrárna Dětmarovice, a.s., je součástí koncernu ČEZ, a. s., který je zároveň jejím řídicím orgánem. Jakými důležitými milníky si společnost za dobu své existence prošla a jakých úspěchů dosáhla? O těchto a dalších otázkách jsme si povídali s předsedou představenstva firmy Ing. Vlastimírem Kontrikem.

Představte nám prosím vaši společnost a její historii.

První blok Elektrárny Dětmarovice byl spuštěn v květnu 1975 a v následujících třech letech další tři bloky. Výkon všech čtyř bloků dosáhl 800 MW. Elektrárna Dětmarovice postupně procházela různými etapami vývoje s nižší, vyšší i rekordní výrobou a postupnou ekologizací.  Za nejpodstatnější lze považovat roky 1996 až 1998, kdy byla realizována ekologizační opatření, zejména odsíření (realizovala japonská společnost Mitsubishi), které snížilo emise SOx (oxidy síry) na limity, které stále umožňují bezproblémový provoz, a to i po zpřísnění limitů po roce 2020. Současně byly uvedeny do provozu nízkoemisní hořáky, které snížily emise NOx (oxidy dusíku) cca na polovinu.

Elektrárna Dětmarovice, a.s., vznikla v září 2012 a k 1. únoru 2013 byla do společnosti vložena celá elektrárna. Od té doby Elektrárna Dětmarovice, a.s., funguje jako samostatná společnost s jediným akcionářem, a to ČEZ, a. s. Významným milníkem byl rok 2015, kdy byla dokončena druhá etapa snižování emisí katalytickou redukcí NOx, kterou realizovala společnost VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.  V současnosti tak Elektrárna Dětmarovice, a.s., plní nejen emisní limity platné od 1. ledna 2016, ale i nově schválené limity ze strany EU -  tzv. BREF. Tyto byly vyhlášeny v letošním roce a stanoví další zpřísnění emisí, které budou muset zdroje plnit po roce 2021.

Elektrárna Dětmarovice je největší černouhelnou elektrárnou na našem území. Černé uhlí však patří k neobnovitelným zdrojům.  Existuje nějaký alternativní zdroj?

Černého uhlí je v okolí dle odborných analýz na desítky let. V minulých měsících jsme hledali potenciální možnosti záměny jednoho z bloků. Musím uvést, že v dnešní době žádný ze zdrojů bez nějaké formy podpory či dotace nelze efektivně postavit. Z tohoto pohledu se jeví jako schůdnější cesta provozovat ekologicky stávající zdroj a využívat možností, které rozvoj OZE na trhu s elektrickou energií přináší. Dokladem tohoto vývoje byl průběh letošní standardní zimy, kdy ceny elektrické energie v lednu dosahovaly hodnot přes 100 EUR/MWh. Potřeba zdrojů, které budou schopny ekologicky a efektivně dodávat elektrickou energii zejména v zimních měsících, bude určitě i v budoucnu. Pokud bych měl zmínit nějaký konkrétní příklad, pak lze uvést průběh dodávek a spotřeby v lednu v Německu, kdy OZE takřka nedodávaly a chybějící výrobu nahrazovaly uhelné zdroje.  

V loňském roce navštívilo elektrárnu přes 1 000 návštěvníků v rámci akce Den otevřených dveří. Můžete jej představit?

Den otevřených dveří je již tradiční záležitostí, která se koná každoročně u příležitosti Dne dětí. Tento den, vždy v sobotu, je možno navštívit kotelnu, strojovnu a ostatní prostory výroby s odborným průvodcem, poslechnout si všechny základní informace a zeptat se na všechny zajímavosti.  Děti si mohou zasoutěžit v různých soutěžích dovedností a znalostí a za odměnu vyhrát dárky, které jim udělají radost. V letošním roce připravujeme novinku v prohlídkách, budeme mít kratší etapu na cca půl hodiny, určenou právě pro rodiny s dětmi, a pak delší, která je plánována na jednu hodinu a v případě zájmu účastníků může být delší. Součástí Dne otevřených dveří je tzv. Oranžové kolo, kdy je možno dvěma vybraným organizacím „vyšlapat“ finanční prostředky.  Organizace, které budou touto formou podpořeny, vybírají vedení okolních měst.

Jaké úspěchy jste ještě zaznamenali v loňském roce?

Loňský rok byl atypický svým průběhem. Po solidním lednu přišel pokles tržních cen elektrické energie a ceny padaly i pod 20 EUR/MW. V té době se jevil další pokles cen elektrické energie jako reálný.  V létě, kdy jsme všichni očekávali další pokles cen, ale došlo k opaku. Ceny začaly růst, aby v posledním čtvrtletí dosahovaly hodnot přes 40 EUR/MWh a ve špičkách i 80 EUR/MWh. Celý rok pak byl z pohledu výroby, stejně jako rok 2015, spíše rekordní.

Dětmarovice

Zaměřujete se také na ochranu životního prostředí, zejména čistotu ovzduší. Jakým způsobem přispíváte k jeho zlepšení?

Jak jsem již uvedl, životní prostředí je pro všechny prioritou, na kterou je soustředěna maximální pozornost. To, že zdroj již v minulosti plnil přísné emisní limity v předstihu a plní rovněž nové limity, které budou platit od roku 2021, je jedna z mnoha výhod, které Elektrárna Dětmarovice, a.s., má. Například katalytickou redukci NOx máme jako jediná uhelná elektrárna v ČR. Rovněž naše vedlejší energetické produkty (popílek, energosádrovec apod.) mají certifikáty pro použití ve stavebnictví a jsou prodávány odběratelům. 

Potenciálně lze uvažovat o vybudování ZEVO (závod na energetické využití odpadů), který umožní plnit v rámci Moravskoslezského kraje náročné úkoly ve využití a ukládání odpadů. V současnosti se na tomto poli rozvíjí hodně aktivit, ale chybí sjednocení a koncentrace všech sil, aby se tento náročný úkol podařilo splnit.

Jaká je vaše konkurenční výhoda oproti ostatním firmám?

Za hlavní přednosti výroby elektřiny a tepla z černého uhlí považuji vysokou výhřevnost paliva, což umožňuje zpracovávat menší objemy paliva a jeho dostupnost i v dalších desetiletích. Rovněž velmi dobrá účinnost výrobního zařízení, stupeň ekologizace, který nás ani po zpřísnění nenutí k dalším investicím, schopnost zařízení rychlé změny výkonu a výborný kolektiv všech kolegů, kteří na elektrárně pracují.

Vaše společnost zaměstnává více než 200 zaměstnanců. Jak probíhá výběrové řízení a je v současnosti složité najít kvalifikované pracovníky?

Situace při dnešních výběrových řízeních na volné pozice se změnila pouze v tom, že počet přihlášených poněkud poklesl. Pokud se nám před cca třemi roky hlásilo na jedno místo cca 70 uchazečů, dnes je to okolo 30. Podmínky jsou standardní a jsou řízeny pravidly platnými v celé Skupině ČEZ.

Když se zamyslíme nad budoucností, co očekáváte od příštího roku?

V energetice je dnes všeobecně velmi obtížné predikovat budoucnost. Pěkným příkladem byl již uvedený vývoj cen elektrické energie v loňském roce. Všeobecně lze očekávat pozvolné zvyšování dodávek z dotovaných zdrojů. Současně je nutno uvést, že například v loňském roce bylo 53,6 % vyrobené elektrické energie vyrobeno v uhelných elektrárnách. Z toho vyplývá pro zdroje našeho typu vyšší potřeba flexibility dodávek do sítě a požadavky na pokrytí chybějícího výkonu v nejkratším čase. Pokud bych použil sportovní terminologii, musíme být připraveni zakleknutí v blocích a vystartovat v co nejkratším čase.

V oblasti pro nás stěžejní -  v dodávkách paliva, ať již v důsledku vývoje OKD, anebo u polských dodavatelů paliva, není v současnosti situace příznivá a ceny paliva jsou vyšší, než jsme předpokládali. Hledáme proto i nové cesty zásobování palivem.

Období do roku 2020 se nám jeví při očekávané nižší výrobě jako vhodné k provedení stěžejních oprav hlavního výrobního zařízení. Poté budeme připraveni na další léta provozu, kde předpokládáme mnohem výraznější výkyvy v požadavcích na dodávky a v cenách.


Připravila Martina Pinkasová

Reklamní blok

image

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Více informací zde







image

Informační systém pro správu energetickýc komodit.
Více informací zde

image

SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO PRŮMYSLU A EXPORTU 2018
Více informací zde















image

17. ročník veletrhu FOR INDUSTRY
Více informací zde







image

MSV Nitra 2018
Více informací zde