Elektrárna PoříčíElektrárny Poříčí jsou součástí energetického koncernu skupiny ČEZ. V letošním roce společnost oslavila významné jubileum a je považována za jednoho z největších zaměstnavatelů trutnovského regionu.  O dosažených úspěších, plánech do budoucna i nedostatku technicky znalých pracovníků na trhu práce jsme si povídali s ředitelem Martinem Hrubým.

Elektrárna Poříčí v letošním roce oslavila 60 let od svého založení. Co považujete za největší úspěch za dobu jejího fungování?

Největším úspěchem je samotné provozování elektrárny v průběhu tolika let za stále se měnících podmínek. Neustálý tlak na snižování dopadů na životní prostředí, na bezpečnost a v neposlední řadě na ekonomii provozu si vyžádal mnoho investic a vylepšení tak, abychom vše potřebné splňovali i v dnešních podmínkách. Dále je samozřejmě obrovským úspěchem, že se nám daří, i když s obtížemi, stále vychovávat nové generace kvalifikovaných pracovníků, kteří zvládají bezpečně obsluhovat nová a složitější zařízení.

Elektrárna Poříčí patří k uhelným elektrárnám, nicméně uhlí patří k neobnovitelným zdrojům energie. Existuje pro tuto surovinu nějaká alternativa?

Z mého pohledu je „tažení“ proti uhlí, a myslím tím především v teplárenství, tak trochu hysterie. Vezmu-li si naši výrobnu, tak na jednom místě je spalováno uhlí ve fluidních kotlích, které umožňují řídit to, co jde z kotlů ven - emise škodlivin, popeloviny… To vše je velice svázáno přísnými limity, které jsou přísně kontrolovány. V konečném důsledku máme zde „staženy“ na jedno místo tisíce komínů, které by v Podkrkonoší neřízeně vypouštěly emise. Samozřejmě musíme držet krok s trendy dnešní doby. I z těchto důvodů jsme již v roce 2012 zahájili sérii úprav technologie tak, abychom mohli spalovat biomasu. V dnešní době jsme již schopni vyrábět teplo a elektrickou energii čistě z biomasy, a to především spalováním dřevěné štěpky. Současně i nadále spalujeme uhlí, abychom příliš nezatěžovali naše zákazníky ekonomicky.

Vaše společnost se zabývá tzv. kombinovanou technologií výroby elektrické a tepelné energie.  Můžete ji blíže představit?

Účinnost nejmodernějších elektráren, které vyrábí pouze elektřinu, je něco málo přes čtyřicet procent. Je to dáno tím, že je nutné dochladit páru vystupující z turbogenerátoru pomocí chladicích věží tak, aby zkondenzovala. Toto tzv. kondenzační teplo není nijak využito. Laicky řečeno, v našich výrobnách využívajících kombinovanou výrobu zkondenzujeme páru u spotřebitele tepla. Tím kondenzační teplo částečně využijeme a to nám umožní mít účinnost přeměny tepla z paliva na elektřinu a dodané teplo v zimních měsících 60 až 70 % v teplárně Dvůr Králové a cca 50 % v elektrárně Poříčí.

Dnes se hodně hovoří o nepřijatelných ztrátách v rozvodech tepla „centrálního zásobování teplem“ a je to používáno jako argument odpůrců CZT. Dle mého názoru v situaci, kdy je propojena dodávka tepla s výrobou elektrické energie, je možno pohlížet na ztráty v rozvodech částečně i tak, že vyzářené teplo by bylo stejně vypuštěno bez užitku na chladicích věžích při čistě kondenzační výrobě elektrické energie.  Dalším nemalým plusem pro centrální rozvody tepla je možnost uplatnění nových technologií, jako je například „energetické využití odpadů“. V dnešní době, kdy se hovoří o neudržitelnosti stavu skládkování odpadů, se nabízí zmíněná technologie, která má však ekonomickou smysluplnost pouze s dodávkou tepla do CZT.

Elektrárna Poříčí

Součástí elektrárny Poříčí jsou také Teplárny Dvůr Králové.  Jak se vám daří dodržovat přísná kritéria, která předepisuje zákon o ochraně ovzduší?

V teplárně jsou provozovány pro zimní dodávku tepla dva roštové kotle na nízkosirnaté hnědé uhlí. Tyto kotle mají platné emisní limity až do roku 2022. Zde je uplatněna teplárenská výjimka. Do této doby budou nahrazeny novým zařízením projektovaným na skutečnou dodávku tepla po roce 2020. Letní dodávku tepla zajišťujeme plynovými kotli, které splňují i připravované přísné emisní limity.

Co považujete za největší konkurenční výhodu vaší společnosti?

Vezmu-li společnost ČEZ, a. s., jako celek, tak největší konkurenční výhodou je široké portfolio zdrojů o rozdílné velikosti instalovaného výkonu – od malé vodní elektrárny až po 1000 MW bloky, rozdílné palivové základny – od biomasy přes plyn, uhlí až po jaderné palivo. Tato základna rozličných zdrojů nám umožňuje efektivně reagovat na okamžité potřeby trhu, a tím se i na velice turbulentním trhu udržet. Další nemalou výhodou je široká základna velice kvalifikovaných pracovníků, kteří se podílejí na udržení technické vyspělosti České republiky v oblasti energetiky a elektrotechniky. Konkurenčními výhodami elektrárny v Poříčí jsou, mimo již uvedené, také zmíněná možnost spalovat biomasu. Další výhodou je historicky vystavěná rozsáhlá síť CZT, která nám umožňuje již zmíněnou kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. V neposlední řadě je tu možnost dodávek elektrické energie do Polska, kde se dají najít příležitosti z vyšších realizačních cen elektrické energie, a tím vylepšit ekonomiku provozu Elektrárny Poříčí.

Kromě dodávek elektřiny a tepla se elektrárna Poříčí II zapsala do dějin jako jeden z největších zaměstnavatelů.  Je v současné době těžké najít kvalifikované zaměstnance?

V současné době se stará o provoz elektrárny cca 110 zaměstnanců a v teplárně 43. Jedná se o tzv. zaměstnance „pod komínem“, neboť spoustu činností pro nás ještě obstarávají kolegové na centrále. Zájem máme převážně o technicky vzdělané pracovníky, kvůli zvyšující se složitosti a automatizaci zařízení. Velice nedostatkovým „zbožím“ jsou inženýři technického zaměření s ochotou pracovat v nepřetržitém provozu.

Největšími výhodami, které nabízíme, jsou stabilní zaměstnavatel, zajímavá práce a možnost profesního postupu. Ne nadarmo se umisťujeme v posledních letech na špičce v žebříčcích nejžádanějšího zaměstnavatele u absolventů škol. Bohužel i přes zmíněné výhody je čím dál složitější sehnat technicky znalé pracovníky s ochotou pracovat v nepřetržitém provozu. Neodpustím si jednu poznámku. Při výběrových řízeních na obsazení provozních pozic narážíme na diskutabilní znalosti absolventů technických škol. Například maturant střední strojní školy ví, že pneumatiky na autě doma hustí na 2,3, ale neví čeho…

Jaké máte plány do budoucna?

Jak bylo řečeno, v roce 2012 byl upraven fluidní kotel FK7 na možnost čistého spalování biomasy. Výrobou elektřiny z obnovitelného zdroje tak chceme přispět k naplnění závazků České republiky v environmentální oblasti. Dalším naším úkolem je rozvíjet a zabezpečit kvalitní dodávku tepelné energie v našich soustavách CZT, které jsou dle mého názoru stále jedním z nejlepších způsobů vytápění s ohledem na životní prostředí. Představte si na jedné straně tisíce domovních komínů s minimální kontrolou spalin, tj. budoucnost bez CZT, na straně druhé jeden důsledně námi řízený a ze strany státu pečlivě kontrolovaný komín…


Připravila Martina Pinkasová

Reklamní blok

image

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
Více informací zdeimage

Informační systém pro správu energetickýc komodit.
Více informací zde

image

SETKÁNÍ LÍDRŮ ČESKÉHO PRŮMYSLU A EXPORTU 2018
Více informací zdeimage

17. ročník veletrhu FOR INDUSTRY
Více informací zdeimage

MSV Nitra 2018
Více informací zde